Privatlivspolitik

Som autoriseret psykolog behandler jeg persondata.
Det er mit ansvar at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, både Persondataforordningen og Psykologloven.

Jeg har derfor udarbejdet nedenstående privatlivspolitik. Her kan du se, hvordan jeg behandler og beskytter dine data.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at vide mere, end du kan læse dig til her.

Mine kontaktoplysninger:

Dataansvarlig er: Autoriseret psykolog Zenna Allesøe.

CVR: 25869249
Telefonnr.: 27402703
Mail: zenna@zenna.dk
Website: www.zenna.dk

Fair og transparent databehandling

Ved første session oplyses du om min privatlivspolitik.

Hvis der bliver behov for indhentning af data fra andre, fx en samarbejdspartner eller myndighed, vil jeg som hovedregel oplyse dig om det, før jeg indhenter disse data og senest 10 dage efter.

Ligeledes vil du få oplyst formålet og det lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine persondata.

Behandling af persondata

Jeg anvender denne type persondata om dig:

De data, jeg anvender omfatter:
– Almindelige persondata
– CPR-nummer
– Følsomme data
– Biometriske oplysninger
– Fortrolige oplysninger

Dine data sammenstilles ikke med data fra andre aktører som fx fra de sociale medier.

Dine persondata indsamles og behandles til disse formål:

Jeg behandler de data, som du giver mig i forbindelse med din kontakt med mig som klient eller som deltager i et kursus.

Dine data anvendes i forbindelse med:
– Behandlinger i klinikken
– Afholdelse af kurser
– Administration af din relation til mig
– Opfyldelse af lovkrav

Det vil sige, at jeg anvender dine data for at kunne gøre min hjælp til dig bedre, for at sikre kvaliteten af mit arbejde, i min administration af min kontakt til dig, samt til opfyldelse af lovkrav.

Som autoriseret psykolog har jeg journalpligt og er underlagt Psykologlovens bestemmelser.

Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til andet formål end det, de blev indsamlet til.

Med mindre du har givet samtykke til den nye anvendelse, undersøger jeg, om det nye formål er i foreneligt med det oprindelige formål.

Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge.

Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

Kun relevante og nødvendige persondata behandles:

Kun data om dig, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor behandles. Formålet er afgørende for, hvilken type samt omfanget af data, der er relevante for mig.

Det kan være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, det er nødvendigt at indsamle og opbevare for min forretningsdrift.

Typen og omfanget af de persondata, som jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller anden retlig forpligtelse.

Jeg undersøger løbende, om det er muligt at minimere mængden af data, der indsamles og behandles. Ligeledes undersøger jeg, om nogle af dine data kan anonymiseres.

Dette sidste kan kun gøres, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

Dine persondata opdateres løbende og undersøges for, om de er urigtige eller vildledende.

Dine persondata vil jeg kontroller og opdatere i nødvendigt omfang:

Jeg kontrollerer, at de data, jeg behandler om dig, er korrekte og ikke er vildledende. Jeg opdaterer også dine persondata løbende, så længe det er relevant for min service til dig.

Da min service til dig er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, vil jeg bede dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data.

Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor.

Dine persondata slettes, når de ikke længere er nødvendige:

Dine data slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data, eller hvis du henvender dig med ønsket om, at de slettes.

Dine data kan dog ifølge Psykologloven tidligst slettes 5 år efter, at behandlingsforløbet er afsluttet.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata:

Inden jeg behandler dine data til det formål, som er beskrevet ovenfor, vil jeg indhente dit samtykke. Medmindre at jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem.

Har jeg det, vil jeg oplyse dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine data.

Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til mig. Se mine kontaktoplysninger ovenfor.

Ligeledes vil jeg bede dig om dit samtykke og oplyse dig om det nye formål, dersom jeg ønsker at anvende dine data til et andet formål end det oprindelige.

Har jeg et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Når jeg i min service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder.

Jeg kontrollere, så vidt det er muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke:

Jeg videregiver ikke data til andre aktører
Jeg videregiver ikke data til aktører i tredjelande

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler og rutiner om informationssikkerhed:

Jeg har indført procedurer for informationssikkerhed, der beskytter dine data mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager jeg løbende backup af mit datasæt, ligesom jeg ved hjælp af kryptering og passwords beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der vil give en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg så hurtigt som muligt underrette dig herom.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til.

Du har også ret til at få oplyst, hvor længe dine data opbevares, og hvem der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data.

Ønsker du oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, kan adgangen være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse eller af hensyn til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ret til at få dine data rettet

Mener du, at de data, jeg har om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dine data rettet. Ved henvendelse til mig angives, hvori unøjagtighederne består, samt hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine data. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Mener du, at dine data bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser, kan du også kontakte mig.

Behandling af dine data

Du har også ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine data. Er indsigelsen berettiget, vil jeg ophøre med at behandle dine data.

Du har ret til at modtage de data, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.

Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Du har også ret til at overføre disse data til en anden psykolog.

Ønsker du at gøre brug af din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine data fra mig i et almindeligt anvendt format.

Retter du henvendelse i forhold til at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg betingelserne herfor, og om det er muligt.

Jeg vil svare dig hurtigst muligt, dog senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til mig på ovenstående kontaktoplysninger.